Actievoorwaarden

VOORWAARDEN VAN DIAGEO NEDERLAND BV VOOR DE PROMOTIE

” WIN EEN REIS NAAR SCHOTLAND MET JOHNNIE WALKER “

 1. ALGEMEEN
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotie “Win een reis naar Schotland met Johnnie Walker”, hierna “de Promotie” genoemd. De Promotie wordt georganiseerd door Diageo Nederland BV, gevestigd in Amsterdam en met kantoor te Molenwerf 12, hierna “de Organisator” genoemd. Met betrekking tot de hoofdprijs werkt de Organisator samen met Diageo Brand Events Scotland, gevestigd in Knockando en met kantoor te Aberlour AB38 7RY, hierna “Q” genoemd. Q is enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdprijs van de Promotie. De Organisator is de gebruiker van deze voorwaarden. De voorwaarden gelden tussen enerzijds de Organisator als gebruiker en anderzijds de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Promotie, hierna “(de) Deelnemer” genoemd.
  2. De Promotie wordt georganiseerd ter promotie van: Johnnie Walker Black Label 70 cl.
  3. De Organisator is verantwoordelijk voor de Promotie en de uitvoering ervan. Door deel te nemen aan de Promotie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van de voorwaarden, de voorwaarden te aanvaarden en aan de voorwaarden gebonden te zijn.
  4. Op verzoek zullen de voorwaarden ook per post of e-mail worden verzonden. Een dergelijk verzoek kan worden verzonden naar info@keepitquiet.be
  5. De Deelnemer kan de voorwaarden ook downloaden en opslaan.
  6. De Organisator heeft het recht om de Deelnemer te diskwalificeren/uit te sluiten van (verdere) deelname als hij van oordeel is dat de Deelnemer de voorwaarden niet naleeft.
 2. DE ACTIEPERIODE
  1. De Promotie loopt van 14 november 2022 om 09:00 (CEST) tot 15 januari 2023 om 23:59 (CET)
 3. DE PROMOTIE
  1. De Promotie houdt in dat de Deelnemer een prijs kan winnen door een fles Johnnie Walker Black Label van 70cl te kopen en een foto te maken van de kassabon.
  2. Als de Deelnemer in aanmerking wenst te komen voor de hoofdprijs, moet de Deelnemer
   1. Een fles Johnnie Walker Black Label van 70cl kopen tussen 14 november 2022 om 09:00 (CEST) en 15 januari 2023 om 23:59 (CET) en een foto maken van de kassabon.
   2. Naar www.gall.nl surfen en naar de wedstrijdpagina van Johnnie Walker gaan, zijn/haar persoonsgegevens invullen en het aankoopbewijs uploaden.
   3. OF rechtstreeks naar www.winwithjohnniewalker.nl surfen, zijn/haar persoonsgegevens invullen en het aankoopbewijs uploaden.
 4. DEELNAME
  1. De Promotie staat open voor iedereen die:
   1. 18 jaar of ouder is;
   2. in Nederland woont ;
   3. in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs. Voor Deelnemers die meedingen naar de hoofdprijs, moet het om een geldig identiteitsbewijs gaan waarmee hij/zij Schotland binnen mag.
  2. Uitgesloten van deelname zijn:
   1. vaste en tijdelijke werknemers van de Organisator;
   2. vaste en tijdelijke werknemers van derden die de Organisator bijstaan bij de organisatie en uitvoering van de Promotie;
   3. eerstegraads familieleden van de werknemers waarnaar in punt (a) en (b) wordt verwezen.
  3. De Organisator heeft het recht om de leeftijd van de Deelnemer te controleren op basis van zijn/haar identiteitsbewijs. In geval van controle zal de Deelnemer zijn/haar identiteitsbewijs voorleggen op eerste verzoek van de Organisator.
  4. Deelname aan de Promotie is gratis.
  5. Bij deelname aan de Promotie zullen de naam en het adres van de Deelnemer worden opgeslagen.
  6. De Organisator heeft het recht om de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname in geval van inzendingen die frauduleus lijken of getuigen van onrechtmatige beïnvloeding.
  7. Een Deelnemer mag 1x deelnemen aan de Promotie.
  8. Er zal geen correspondentie worden gevoerd over de afloop van de Promotie.
 5. VERLOOP VAN DE PROMOTIE, AANDUIDING VAN DE WINNAARS/WINNAAR
  1. De 5 winnaars van de hoofdprijs van de Promotie zullen na de in Artikel 2.1 vermelde einddatum worden gekozen door een computergegenereerd algoritme, gebruikmakend van het softwareprogramma Excel, uit de Deelnemers die voldoen aan alle voorwaarden om mee te dingen naar de hoofdprijs.
  2. Op 1 februari 2023 zal de Organisator aan de Deelnemers/Deelnemer laten weten wie de prijs (of prijzen) heeft gewonnen, door een e-mailbericht te verzenden naar het door de Deelnemer verstrekte e-mailadres.
 6. DE TE WINNEN PRIJS (OF PRIJZEN)
  1. De 5 winnaars van de hoofdprijs zullen als prijs een reis voor 2 personen naar Schotland ontvangen (volgens de bepalingen van Artikel 8), met inbegrip van de vluchten op een vaste datum: op 25 maart 2023 van Amsterdam naar Edinburgh & terugvlucht op 26 maart 2023 van Edinburgh naar Amsterdam. De prijs/reis heeft een economische waarde van ongeveer € 2000 (tweeduizend euro) en wordt aangeboden door Diageo Nederland BV.
  2. Niet inbegrepen in de prijs is de verplaatsing van thuis naar de luchthaven van Schiphol & de verplaatsing van de luchthaven van Schiphol terug naar huis, noch persoonlijke uitgaven ter plaatse.
  3. De Promotor heeft het recht om de prijs (of prijzen) te wijzigen/in te trekken en te vervangen door een prijs met een vergelijkbare of hogere economische waarde.
 7. UITBETALING VAN DE PRIJS/PRIJZEN
  1. De prijzen zijn persoonlijk.
  2. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.
  3. De prijzen zullen altijd worden uitbetaald. Dit betekent dat als een winnaar de prijs niet ontvangt, een nieuwe loting zal plaatsvinden om een nieuwe winnaar aan te duiden.
 8. PUBLICATIE EN PROMOTIE
  1. Door deel te nemen aan de Promotie geeft de Deelnemer aan de Organisator, alsook aan de promotiepartners die door de Organisator worden betrokken bij de Promotie, toestemming om zijn/haar naam en e-mailadres te gebruiken, alsook het recht om film- en fotomateriaal te maken en te gebruiken bij/voor promotieactiviteiten in verband met de Promotie.
  2. Op verzoek van de Organisator zal de Deelnemer ook meewerken aan eventuele promotieactiviteiten, voor zover het een redelijk verzoek van de Organisator betreft. De Deelnemer die meewerkt aan de promotieactiviteiten, heeft geen recht op een financiële vergoeding van de Organisator of zijn promotiepartner.
  3. De Deelnemer die een prijs wint, stemt ermee in dat de Promotor film- en fotomateriaal met het portret van de winnaar mag gebruiken voor promotiedoeleinden.
  4. Voorafgaand aan de eventuele reproductie en publicatie van het materiaal met zijn/haar portret, zal de Deelnemer worden gevraagd om een verklaring te ondertekenen ter bevestiging van zijn/haar toestemming.
  5. Als de Deelnemer toch zou aangeven dat hij niet wenst mee te werken aan promotieactiviteiten van de Organisator of de reproductie en publicatie van materiaal met zijn/haar portret, heeft de Organisator het recht om een nieuwe loting te laten uitvoeren en een nieuwe winnaar aan te duiden.
 9. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Deelnemen aan de Promotie gebeurt op eigen risico van de Deelnemer.
  2. Afgezien van zijn – onafwendbare – wettelijke aansprakelijkheid is de Organisator niet aansprakelijk voor om het even welke rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die door een Deelnemer wordt geleden in verband met of als gevolg van Deelname aan de Promotie.
  3. De Organisator is onder andere niet aansprakelijk voor schade geleden door de Deelnemer/winnaar als gevolg van tik- en drukfouten op de website van de Organisator of op elke andere drager/communicatiemiddel, het gebruik van de prijs of het feit dat de Deelnemer niet of onvoldoende verzekerd is.
  4. De Promotor kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de IT-systemen die leiden tot een beperkt aantal inzendingen, vertraagde inzendingen of verlies van inzendingen.
 10. PERSOONSGEGEVENS/PRIVACY
  1. De naam en referentie en/of andere persoonsgegevens die de Organisator bekomt in het kader van deze Promotie, zullen in zijn databank worden opgenomen en vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de GDPR/Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. De Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte informatie juist is.
  3. De Organisator zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor deze Promotie en voor communicatie over de Promotie, inclusief het verzenden van het e-mailbericht ter bevestiging van deelname en zal indien nodig contact opnemen met de prijswinnaars via e-mail en telefoon. Eventuele andere e-mailberichten zullen enkel worden verzonden als de Deelnemer hiermee heeft ingestemd. Een Deelnemer aan deze Promotie kan via e-mail (e-mailadres: info@keepitquiet.be) inzage, schrapping en/of rechtzetting van zijn/haar gegevens vragen.
  4. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Deelnemer zal de Organisator geen persoonsgegevens van de Deelnemer verstrekken aan derden.
 11. KLACHTENPROCEDURE
  1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Promotie kunnen via e-mail worden gericht aan Stéphanie (e-mailadres: info@keepitquiet.be). De Organisator zal zich inspannen om eventuele klachten zo snel als redelijkerwijze mogelijk te behandelen. Als de Deelnemer van oordeel is dat de klacht niet adequaat werd behandeld, kan een schriftelijke klacht worden verzonden naar de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
 12. KANSSPELBELASTING
  1. Indien kansspelbelasting moet worden betaald op de prijzen, zal de verschuldigde belasting volledig worden gedragen door de Organisator.
 13. SLOTBEPALINGEN
  1. De Organisator heeft het recht om, naar eigen goeddunken maar met voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden tussentijds te wijzigen, op voorwaarde dat de wijziging niet ten nadele van de Deelnemers is, of om de Promotie stop te zetten of te wijzigen zonder opgave van redenen, als de omstandigheden dat redelijkerwijze vereisen of in geval van overmacht, zonder op enigerlei wijze een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemer.
  2. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn of nietig zou worden verklaard, zal de Organisator een vervangende bepaling goedkeuren die het doel en de reikwijdte van de ongeldige of nietige bepaling zo goed mogelijk benadert en die niet ongeldig of vernietigbaar is.
  3. Deelname aan de Promotie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of enige beperking, en van elke beslissing die de Promotor in dit opzicht kan nemen.
  4. Als (het Nederlandse gedeelte van) de Promotie zou worden beschouwd als een promotioneel kansspel, voldoet dit spel aan de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen.
  5. De Promotie (voorwaarden) wordt beheerst door Nederlands recht.